AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -21

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -21

Yazılı imtihanlarda on alanlara 1., 2., 3. derece ile başarı belgesi verilirdi. Bu ödüllerden birinciye imtiyaz, ikinciye tahsîn, üçüncüye de iki aferin denilmektedir. İmtiyaz sekiz aferin, tahsin dört aferin yerini tutmaktadır[31.

 

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE
MAARİF-İ UMÛMİYE NEZÂRETİ
                                                                                                   İşbu şahâdetnâme tarafımızdan

dahi tasdîk olunur

Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı

Mühür

Karahisar-ı Sahib Mekteb-i İdâdî-i Mülkîsi Şahâdetnâmesi
İsmi ve künyesi Mahall-i vilâyeti tarih-i tevellüdü Sinnî (Yaşı) Mezhebi Tab’iyyeti
Gümüşzade Ahmed bin Murad Ef. Karahisar-ı Sahib 1302 17 İslâm Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
Kur’ân-ı Kerim ve Ulûm-ı Dîniyye on 10 İlm-i Eşya on 10
İlm-i Ahlâk on 10 Hesâb ilmi ve nazari on 10
Arabi (Sarf, Nahv, Mantık) on 10 Hendese Hattiye ve Sathıyye on 10
Fârisi (Kavâid, Gülistan) on 10 Cebr-i Âdî on 10
Türkçe (Kavâid, Kitâbet) on 10 Usûl-ı Defterî dokuz 9
Fransızca (Kıraat, Kavâid) dokuz 9 Hüsn-i Hat dokuz 9
Coğrafya-ı Umûmî on 10 Resim dokuz 9
Tarih-i umûmî on 10 Elsineden
Hıfzu’s-Sıhhah on 10 Hüsn-i Hâl ve Hareket on 10
Gümüşzade Ahmed bin Murad Ef. Karahisar-ı Sahib Mekteb-i İdadi-i Mülkîsinde tedrîsi meşrût olup, bâlâda ta’dâd olunan ulûm ve fünûnı bi’t-tahsîl her sene-i tedrîsiyye nihayetinde komisyon mahsusları marifetiyle icrâ kılınan imtihanlarda her fennin hizâsında gösterilen derecâtda ibrâz-ı liyâkat ve derecât-ı mezkûrenin mecmûuna nazaran … mertebesinde ihrâz-ı muvaffâkiyet eylemiş ve Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesinde muharrer imtiyâzâta salâhiyet kesb etmiş olmağla işbu şahâdetnâme yedine îtâ kılındı fî 9 Rebîlâtı? sene 1321 ve fî 1 Temmuz sene 1319
Müsevvid Mülâzım Mülâzım Mülâzım Ma‘iyyet me’mûru Zira‘at baş me’mûru?
Kol Ağası Müderris Müderris Müderris Müderris Müderris Müdür-i Mekteb
Muallim Muallim Muallim Muallim Muallim Muallim

2. İdâdî
1913-1915 yılları arasında açılan dört yıllık dârü’l-muâllim 1918’de idadiye çevrilmiştir32. Okul binası olarak Namık Kemal İlköğretim Okulunun alt bahçesinde eskiden var olan Protestan Kilisesi’dir. İdâdi’nin ne zaman kapandığı tespit edilememiştir. 1947 yılında vilayetçe eskiden İdadi Okulu olan Protestan Kilisesi’nin okul yapılması kararı alınmış, Cumhuriyet Okulu binasında çok sıkışık durumda olan Namık Kemal Okulu’nun hemen oraya nakledilmesi emri verilmiştir33.

 

KAYNAK
31 Ö. Faruk Atabek, adı geçen tebliğ, s. 57.
32 Gönçer, age, II, s. 86-87.
33 Haber, nr. 2785, (22.05.1947).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi