Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

AFSÜ 81 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK.. İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) farklı unvanlarda 81 sözleşmeli personel alacak.

AFSÜ 81 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK.. İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle farklı unvanlarda 81 sözleşmeli personel alınacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

12- Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

13- 7/24  Kesintisiz  hizmet  sunumu  gereği  nöbet  usulü  planlanan  çalışma  dahilinde  gece  nöbeti  ve  gece  vardiyasında  çalışmaya  mani  hali bulunmamak.

14- 17.04.2021  tarih  ve  31457  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu”  sözleşme  yapmaya  hak kazanan  adaylar  hakkında  arşiv  araştırması  yapılacak  olup  arşiv  araştırması  olumlu  sonuçlanması  durumunda  sözleşme  yapacak  aday  ile  iletişime geçilecektir.

15- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

 

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

1- Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon  için  gerekli  evrakları  sisteme  eksiksiz  olarak  yüklemesi  ve  başvuru  işlemini  tamamlaması  gerekmektedir.(Başvuru  kılavuzu  web  sitemizde mevcuttur.) Daha önce Üniversitemize başvuruda bulunan adayların E-KAMPÜS sisteminde yeni kullanıcı kaydı açmalarına gerek yoktur. Daha önce almış oldukları kullanıcı kodu ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru

yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

4- Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/ Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

5- Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

7- Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9- Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresindeki kare işaretli tiki tıklayarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına açık rıza göstermiş ve muvafakat vermiş sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru  sonunda  yazılı  sözlü  sınav  yapılmayacaktır.  2022  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınarak  sözleşme  yapmaya  hak  kazanıp kazanmadıkları  ilk  önce  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununa  kapsamında  kişisel  bilgileri  gizlenerek  ilan  edilecek  olup,  akabinde  web sitemizde  duyurular  menüsünde  https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/  adresindeki  web  portalına  kendi  kullanıcı  kodu  ve  şifrelerini  kullanmak  yöntemiyle giriş yaparak öğrenilebilecektir.

İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların süresi içerisinde başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.) KPSS puan sırasına göre sırası ile web sitemizden duyurulup ilgili yedek aday çağırılarak atama yapılacaktır.

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip  arşiv  araştırması  yapıldıktan  sonra  yerleştirme  işlemi  yapılacaktır.  Sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  yerleştirildiğinin  adaylara  tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2022 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir.e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )

5- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7- Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8- Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

9- Sertifika, Çalışma Belgesi ve Alanında Çalıştığını gösterir SGK Hizmet Dökümü istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

10- Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  İlanı  için  (Erkek-Bayan)  Boy-Kilo  endeksini  gösterir  Sağl%2LS