AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ  MEKTEPLER -23

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -23

G. DARÜ’L-MUALLİMÎNLER
1. Bir Yıllık Dârü’l-muallimîn-i İbtidai
Fakih Paşa Mahallesi’nde, Nasuhoğlu evine 1907 yılında açılan okulun40 öğretmenleri, umûr-ı idareye memûr ve Kıraat Muallimi, Maarif Müfettişi Müderris Nigahi Efendi, Coğrafya Muallimi Şefik Bey, Kavâid-i Osmâniye Muallimi İbrahim Efendi, Tarih ve Hesap Muallimi Fakir Efendi, Tecvid Muallimi Mustafa Efendi, Usûl-i Tedrîs ve Hendese Muallimi Mustafa Efendi, Ulûm-ı Diniye Muallimi Hacı Rifat Efendi, İmlâ ve Kitâbet Muallimi Ahmet Efendi, Arabî ve Fârisî Muallimi Hasan Efendi, Hat Muallimi Muharrem Efendi, Bevvâb Osman Efendidir41.
2. İki Yıllık Dârü’l-muallimîn-i İbtidai
Kale Mahallesi’nde, Genelli oğullarından Hacı Ömer Efendi evine42 İsmail Şükrü (Çelikalay) tarafından, 1 Teşrin-i sani 1326/1910 tarihinde açılmıştır. İsmail Şükrü okulun ilk müdürü ve muallimidir. Yerine müdür tayini ile Teşrin-i evvel 1327/Ekim 1911’de bu görevden ayrılarak müdür vekili olmuştur43. Okul, 1923 yılında kapatılmıştır44. Okulun Karahisar-ı Sâhib Dârü’l-Muâllimîn-i İbtidai 1328/M.1910 tarihli bir mührü vardır. Müdürü Hacı Mustafa Efendi; muallimleri Şükrü Efendi, İbrahim Efendi, Mehmet Efendi, Sadettin Efendi, Osman Efendi ve kardeşi Ahmet Efendi, Müftü Hüseyin (Bayık) Efendi, kardeşi Hasan Efendi, Ali Efendidir45.
İki yıllık Dârü’l-muallîmîn-i İbtidai şubesinin haftalık ders programı şöyledir:46
Derslerin Adı Birincisene İkinci sene
Kur’ân-ı Kerim ma‘a
Tecvid ve Fıkh-ı Şerif 4 3
Türkçe Kavâ‘id ve İmlâ 3 –
Usûl-ı Tedrîs – 1
İnşa – 1
Arabî Sarf ve Nahiv 2 2
Kavâ‘id-i Fârisî 2 2
Fransızca – 1
Hesap 2 2
İlm-i Eşya 1 1
Coğrafya-yı Umûmî
ve Osmânî 2 2
Tarih-i İslâm 2 1
Hüsn-i Hat 1 1
Zirâat 1 1
Yekün 20 19
3. Üç Yıllık Dârü’l-muallîmîn
Muttalıp Mahallesi’nde, Miralay’ın odasına 1911 yılında açılmış olup, müdürü Mustafa Efendi, muallimleri iki yıllık Dârü’l-Muâllim’deki öğretmenlerdir47. Üç yıllık Dârü’l-muallimîn okullarından mezun olanlar öğretmen yardımcısı olarak görev yaparlarken sonradan düzenlenen bir kanunla öğretmen olarak görev almaları sağlanmıştır48.
Üç yıllık Dârü’l-muâllimât’ın haftalık ders programı şöyledir:49
Derslerin Adı Birinci İkinci Üçüncü
sene sene sene
Tecvid ve Kur’ân-ı
Kerim’de tatbikatı 2 1 1
Ulûm-ı dîniye 3 3 3
Arabî 2 2 2
Fârisî 1 1 1
Kavâ‘id-i Omâniye
ve Müntehibât 1 1 1
Kitâbet ve
Tatbîkât-ı Kavâid 1 1 2
Hüsn-i Hat 1 1 1
Usûl-ı Tedrîs 1 1 1
Ahlak 1 2 1
İlm-i Eşya 1 1 1
Hıfzı’s-Sıha – 1 1
İdare-i Beyniye 1 2 2
Hesap 2 1 1
Hendese 1 1 1
Resim 1 1 1
Coğrafya 2 1 1
Tarih 1 1 1
Musiki 1 1 1
El Hünerleri 3 3 3
Yekün 26 26 26

 

KAYNAK
40 Gönçer, age, II, s. 86.
41 SVH., 1325, s. 515.
42 Gönçer, age, II, s. 86.
43 Albayrak, age, II, s. 297; Ali Sarıkoyuncu, İsmail Şükrü Efendi’nin 13 Mart 1909’da Afyon Öğretmen Okulu’na öğretmen olarak atandığını belirtmektedir. (Bk. Sarıkoyuncu, age, s. 79).
44 Atabek, age, s. 194; Afyonkarahisar’da Nur, nr. 5, (1 Ağustos 1340), s. 13.
45 Gönçer, age, II, s. 86.
46 SNMU., 1321, s. 122.
47 Gönçer, age, II, s. 86.
48 Afyonkarahisar’da Nur, nr. 21, (Haziran 1341), s. 16.
49 SNMU., 1321, s. 122.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi