Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Afyon’da 67 Milyonluk Atık İhalesi

Afyonkarahisar’daki tıbbi atıkların toplanması işi ihaleye çıktı

Afyonkarahisar'daki tıbbi atıkların toplanması

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği tarafından Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Akçin Mahallesi 445 Ada 9 parsel nolu Birliğe tahsisli alan üzerinde, Veysel Karani Mah. 3419 Sok Kapı No:60/10-12 adresinde yaklaşık 1000 m2 alan üzerinde kurulmuş olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 63 ay (AltmışÜç Ay) işletilmesi, tıbbi atık üreticilerinden Tıbbi Atık Yönetim Planına göre tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yapılması işi ihaleye çıkarıldı.

Kapalı teklif ihale usulü ile yapılacak ihale Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği’ne ait Veysel Karani Mah. 3419 Sok. No:60/15 adresinde bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi İdari Bina Toplantı Salonunda, 27/06/2024 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.
İhalenin süresi, 63 ay olarak belirlenirken, işe başlama tarihi: 01.10.2024, İş Bitim tarihi: 31.12.2029 olarak ilan edildi. İşin 2024 yılı için tesis katılım bedeli; K.D.V hariç aylık 40.000 TL, Geçici teminat bedeli; 2.024.330,48 TL olarak belirlendi.

63 aylık tesis katılım bedelinin toplamı olan 2.520.000,00 TL ile tahmini ciro bedeli 64.957.682,79 TL toplamı olan, 67.477.682,79 TL’nin %3’ü üzerinden geçici teminat hesaplandı.

İhale ile ilgili diğer bilgiler şöyle:

4 – İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
4.1 
İsteklilerin, ihale gün ve saatinde İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
İsteklilerin:
4.2 
Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
4.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi).
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
d. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden Vergi Mükellefiyeti olduğuna dair belge (Mükellefiyet Kaydı)
4.4 İmza sirkülerini vermesi
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
4.6 Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.7 Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.8 Tıbbi Atık Toplama Araçları Sahiplik Belgesi (En az 3 adet),
4.9 Teknik şartnamede belirtilen Personel ve Araçların çalıştırılmasına dair Taahhütname,
4.10 İstekli, minimum 50 ton/ay tıbbi atığın, toplama ve taşıma işi ile birlikte, sterilizasyon işlemine tabii tutulduğu tek bir sterilizasyon tesisini kurmuş, işletmiş ve işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerin tamamını İdare’ye sunacaktır.
a) Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin işletim sürecinde beyan edilen son 1 yıl sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları,
(En az 720 ton/yıl atığı işlenmiş olmak)
c) İstekliler, en az 1 ilde Tıbbi Atık Sterilizasyon Makinesi kurmuş ve toplama, taşıma işi ile birlikte en az 5 yıldır işletmiş ve işletiyor olduğuna dair ilgili Belediye/Birlik Başkanlıklarından temin edecekleri belgeler ile en az 5 (beş) yıl sorunsuz şekilde tamamlamış olduğuna dair ilgili idareden alacakları iş bitirme belgesini sunmak zorundadır.
4.11 Geçici teminat mektubu veya Birlik hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,
4.12 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.13. İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)
4.14 İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde Çevre Hizmetleri Birlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
4.15 İsteklinin muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren bankalardan alınacak belgeler
4.16 İstekli tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış olan atık taşıma araçlarına ilişkin lisans belgeleri ve Firma İzin Lisan Belgesi ile araç ruhsat örnekleri
4.17 2886 Sayılı Kanun’a göre Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri birlik Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarca yasaklı olmadığına dair beyanname
4.18 İhale ilan tarihinden önce alınmış ve halen geçerlilik süresi bulunan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 450012018: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgeleri konulacaktır.
4.19 İhale tarihinden önce alınmış ve halen geçerlilik süresi bulunan TS 13613 (İş yerleri-Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri için) standardına uygun hizmet veren yeterlilik belgesi, TS 13354 (İş yerleri-Tıbbi Atık Taşıma ve Toplama Hizmeti veren yerler için) standardına uygun hizmet veren yeterlilik belgesi
4.20 İstekli tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış K1 yetki belgesi ve taşıt kartları
4.21 İstekli tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
4.22 İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.