Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yusuf İLGAR

H. 1316 (M. 1898) YILI HÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-18

Yusuf İLGAR 3 Mart 2017 Cuma 14:30:33
 

KARAHİSÂR-I SÂHİB KASABASI
Karahisâr kasabası merkez liva ve kaza olup Bursa’ya kırk iki saat mesafede ve sath-ı bahirden 1.100 kilometro irtifâ‘ında bir ovanın cânib-i garbisinde, ve ovadan 440 metro mürtefi‘ ve zirvesinde kadîm bir kal‘a harabesi mevcut çıplak bir kayanın eteğinde kâindir.
Mezkûr kasaba yetmiş yedi mahalleye münkasım olarak (12.660) zükur ve (12.534) inas olmak üzere (25.194)ü Müslim, (3.030) zükur ve (3.025) inas olarak (6.000)i Ermeni ki cem‘an (31.249) nufusu ve (5.000) haneyi hâvî ve (12) câmi, (15) mescit, (5) dergâh-ı şerif, (2) kilise, (14) medrese, (9) han, (7) hamam, (25) değirmen), (3) gazino, bir askeri debboy, bir daire-i belediye, bir telgraf ve postahâne, bir hükümet konağı ve (65) şakirdi bulunan bir mekteb-i idadî-i mülkî ve (1.122) zükur ve (470) inas ki cem‘an (1.592) talebesi bulunan (2) ibtidaî ve (13) sıbyân ve (4) gayr-i Müslim mektebini şâmildir.
[s. 368] Kasabanın cihet-i şarkiyesinde Mümtedd bulunan ova pek münbit ise de eşcârdan hâlî olduğu gibi etrafındaki dağlar dahi çıplak bulunduğundan yazın şiddetli hararetlere maruz kışın da kar ve buzlarla mestûrdur.
Mevsim-i sayfte40 mîzanü’l-harâre otuz, mevsim-i şitâda41 şiddet-i bürûdet42 tahte’s-sıfır on beş, on altı dereceyi göstermektedi. Bununla beraber havası sağlam ve latif ve suları mebzûl ve lezizdir.
Haydar Paşa-Konya demiryolu hattı Karahisâr’dan geçtiği ve muahharan kasaba-ı mezkûreden Uşak’a kadar temdid olunan hat dahi Aydın hududuyla birlrştiildiği gibi Bursa ve Konya’ya kadar da mükemmel ve muntazam şosesi mevcut olup cenûb-ı garbî cihetinden dahi Aydın şimedüfer hattının müntehâsı olan Dinar’a kadar şosenin ikmâli kuvve-i karîbeye gelmiş olduğundan Karahisâr-ı Sâhib kasabasının her husustaki terakkiyât-ırûz-merresi43 meşhûd44 dîde-i ibtihâc45 olmaktadır.
Salifü’z-zikir Konya ve Aydın hatlarının Karahisâr İstasyonları civarında muntazam kârgir oteller, mağazalar, gazinolar, kahvehaneler vücuda getirilmiştir.
Karahisâr’a iki saat mesafede (Gecek), (Ömer) ve (Gazlıgöl) ve beş saat mesafede (Kızıl Kilise) namlarıyla dört adet ılıca mevcut olup emrâz-ı cildiyeye nâfi‘ ve fâideleri mücerrebdir.46 (Gazlıgöl) hamamına bir çâr-yek47 mesafede Çitli Suyuna müşabih48 ve (Ekşi su) tabir olunur. Bir maden su nebeân49 etmektedir.
Ahâli-i kasaba ekseriyet üzre zürrâ‘50 olup bir takımı civar kasabada külliyetli olarak hasıl olan afyon, haşhaş, hınta, şa‘îr, yapağı, tiftik ve hayvan ticaretiyle meşgulve kısm-ı diğeri dâhilen bazı sanayi ile me’lûftur .
Malûmât-ı sana‘iyesi kuyumculuğa mütaallık kafeskârî bazı şeylerle gümüşden buhurdanlık, sigara ağızlığı, fincan zarfı, küpe, ayna, işlemeli baston, çekmece ve sigara tablası imâl ve kettân ipliğinden gömlek, çarşaf ve ‘aba nesc olunur.
Karahisâr keçesi pek meşhurdur. Hatta mamûlât-ı mahalliyeyi takdîran Şikago Sergisi’nden bir madalya gönderilmiştir.

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER