en iyi bahis siteleri
DOLAR 19,0420 0.01%
EURO 20,8379 0.71%
ALTIN 1.212,710,61
BITCOIN 530933-1,57%
Afyonkarahisar

KAPALI

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

OSMANLI DÖNEMİNDE KARAHİSÂR-I SÂHİB’DE SAĞLIK HİZMETLERİ ve MEMLEKET HASTANESİ-8

ABONE OL
25 Nisan 2017 13:27
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Yusuf İLGAR 25 Nisan 2017 Salı 13:27:36
 

(Dünden Devam)
Huzûr-ı ‘Âlî Hazreti Velâyet Penâhîye
Mühür numero 431
Karahisar-ı Sâhib kasabasında müceddeden inşâ ve tesisine lüzûm-ı sıhhat görünen Gurabâ Hastahanesi’nin masarıf-ı tesisiye ve dâimesi hakkında sebk iden arz ve eş‘âr-ı çekerânemiz üzerine şeref-bahş mevki‘-i ta‘zîm olan 12 Haziran sene 318 tarihi ve 290 numerolu emirnâme-i ‘âlî-i cenâb velâyet-penâhîleriyle tebliğ buyrulan Şûrâ-yı Devlet riyâset celîlesinin sûret-i tahrîrât-ı ‘aliyyesinde mezkûr hastahanenin resm ve keşfinin icrâ vukûbulacak i‘ânet mikdârı ta‘ayyün etmek üzere i‘âneye iştirak edeceklerinden usûl mevzû‘asına tevfîkan musaddak senet ahz olunarak irsâli ve hastahanenin mesârıf-ı dâimesine karşılık olmak üzere zebhiyye resmine tasavvur olunan zammın bi’t-ta‘ayyun ve iş‘ârı zımmında ol babdaki evrâk i‘âde buyrulduğu emr ve iş‘âr buyrulmuş ve binâen‘aleyh resmi ve keşfi icrâ ettirilerek sâlifü’l-‘arz hastahanenin 40.142 kuruş 82 santim ile vücûda geleceği anlaşılmış ve mezkûr hastahane için masârıf-ı tefrişiye ve sâirenin lüzûmu bedîhâ bulunmuş olmasına nazaran masârıf-ı tesisiye içün 50.000 kuruşluk bir i‘âneye ihtiyaç sahih görünüp mehât-ı ‘ilm-i ‘ânî asfiyeleri buyurulduğu üzre hastahaneler ihtiyâcât-ı ‘amdî mütezammın olduğu gibi liva ahalisince de istifâde der-kâr olduğuna mebnî mücerred erbâb-ı hamiyyet ve methûlât iştirâk etmek üzere keyfiyet merkez ve mülhakâna bâ-tebliğ mikdârı ta‘ayyün eden 50.000 kuruşa merkez kazasınca 10.000 kuruş ve sandıklı kazasınca 20.000 kuruş ve Bolvadin kazasınca 10.000 kuruş ve Aziziye kazasınca 10.000 kuruşluk i‘neye iştirak edilmiş ve bunlardan Bolvadin kazasının musaddak senet vürûd ederek diğerleri henüz vürûd etmemiş ve masârıf-ı dâimeye gelince evvelce arz ve beyân kılındığı ve bu kerre de tanzîm olunan pusuladan müstebâm buyuralacağı vechle merkez ve mülhakatça beher sandık gazyağından alınan 40 paraya birer kuruş zam ile 36.000 ve merkez kazasınca i‘âne-i mahmiyye olarak deveden 5 ve inek ve öküz ve mandadan 2’şer kuruş ve keçi ve koyundan 40’ar para alındığı halde senevî takrîben 5.840 kuruş ki cem‘an 41.840 kuruşa bâliğ olarak meblağ-ı mezbûrede kifâyet etmediği halde üst tarafının dâire-i belediyenin fazla varidatının tesviyesi tabi‘i görülmüş olmasıyla resim ve keşifnâme râyiç ve hisâp pusulası Bolvadin kazasınca ta‘ahhüd senedi ve iâde buyrulan evrâk leffen ‘arz ve takdîm kılınmış ve diğerlerinde ad garîb gelecek ta‘ahhüd senetleri başkaca takdim kılınacağı der-kâr bulunmuş olmağla umûmun sıhhate hâdim olan böyle bir müessese-i hayriyenin Karahisar kasabasında vücûda getirilmesi ve bu vesile ile da‘vat-ı hayriye-i âyât Hazreti Velâyet Penâhî’nin bî-dirîğ ve şâyân buyrulması bâbında ve her halde emr ve ferman hazret-i min lehü’l-emrindir. 20 Cemâziye’l-âhir 320/19 Eylül 318 [2 Ekim 1902]

 

Karahisâr-ı Sâhib     Ed-dâî Nâib Ben    Meclis …    Tahrîrat Müdürü    Ed-dâî Kadı
Mutasarrıfı    mühür    Ben mühür    Ben mühür    mühür
Ben mühür
Ed-dâî Murahhas    Aza Ben    Aza Ben    Aza Ben    Aza (Agob)
mühür    mühür    … Burûsada    mühür    Ben mühür
                            (BOA, Şûrâ-yı Devlet, 1583) SON

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.